Telenor, MEF og Geomatikk samarbeider for å forenkle hverdagen til entreprenørene

Geomatikk AS skal påse at samfunnskritisk infrastruktur beskyttes, samt gjøre det forutsigbart og enkelt for entreprenører og andre å få gjennomført viktig arbeid. Geomatikk utfører sitt oppdrag i Norge på vegne av flere netteiere, deriblant Telenor. Telenor og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har sammen med Geomatikk den siste tiden arbeidet for å oppnå diverse prosessforbedringer etter sterkt ønske fra MEF. Dette skrivet oppsummerer i korte trekk hovedpunktene.

 

Feil i kartgrunnlag

MEF har påpekt at enkelte feil som blir rapport inn, ikke fører til oppdatering av kartverk. Det iverksettes nå en prosess hvor Telenor og Geomatikk skal se på muligheten for at innrapporterte feil blir undersøkt raskt med tanke på eventuell oppdatering. Ved feil i kart er det avklart at entreprenør ikke blir erstatningspliktig for eventuelle skader på grunn av feil i kart. Det medfører at rutinene for utlevering av kart er som før. Kartet er entreprenørens forsikring fra å bli erstatningsansvarlig for skader på infrastruktur.

 

Påvisningsprosessen

Påvisning er en viktig tjeneste for å sikre liv og helse, i tillegg til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur. MEF har pekt på behov for å komme raskt i gang med graving. Derfor vil Geomatikk nå se på muligheten for å tilby en ny tjeneste med å gi klarsignal for deler av arbeidsområdet i forkant av påvisning. Kartutdelingen og påvisning må videre koordineres med e-verkbransjen for å påse at det ikke utleveres kart uten påvisning der det kan være fare for liv og helse. Under forutsetning av at andre infrastruktureiere godtar en slik praksis, vil Geomatikk komme tilbake med nye rutiner og vilkår for å gi klarsignal på deler av arbeidsområder

 

Prising

MEF har pekt på at det er utfordrende å forutsi pris for påvisning og kart for større arbeidsområder. Dette gjelder spesielt ved graveentreprenørers tilbudsbesvarelser. Geomatikk vil derfor fra 01.03.18 vederlagsfritt teste ut en tjeneste for å gjøre en analyse og gi en indikasjon på pris – før graveforespørsel sendes inn. Dette vil øke forutsigbarheten for beregning av totalpris på kart og/eller påvisning. I løpet av juni vil Geomatikk foreta en evaluering av bruken av tjenesten med tanke på videre vilkår og videreføring av tjenesten.

 

Gyldighet på merking

Merking etter kabelpåvisning er gyldig i 30 dager (etablert bransjestandard). Geomatikk vil sammen med netteiere se på en løsning for å digitalisere merkingen i kartverk som vil føre til sikker merking med lenger varighet. Digitalisert merking er under uttesting og vil være på plass for hele landet i løpet av 2018. Inntil ny metodikk er på plass gjelder dagens regler.

 

Droppkabel

Droppkabel skal som hovedregel ikke påvises. Dersom en grunneier skal grave på egen grunn, og det i grunnen ligger fremføring av droppkabel til annen grunneier tar Telenor stilling til og tar kostnaden ved påvisningen. Påvisning av egen droppkabel skal dekkes av grunneier.

 

Håndgraving

Telenor ønsker å legge til rette for effektiv og trygg graving, og ser behovet for noe endrede krav. Det formelle kravet til håndgraving er derfor under vurdering. Det vurderes om kravene kan åpne opp for at man bruker maskin så lenge det skjer under direkte påsyn og at infrastrukturen er påvist. Dette forslaget skal nå på høring slik at andre netteiere kan komme med innspill.

 

Telenor og Geomatikk vil komme tilbake med status på arbeidet med prosessforbedringer innen 01.03.18. Entreprenører og andre anmodes om å forholde seg til informasjonen som er på Geomatikk sine nettsider.

 

Kontaktpersoner i Geomatikk

Eldar Brænden
Viseadministrerende direktør
Tlf. 971 64 098
eldar.branden@geomatikk.no

Magne Kippervik
Salgs- og markedsdirektør
Tlf. 916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no