Pågående arbeid med prosessforbedringer knyttet til tjenester levert av Geomatikk AS

Oppdatert 27.04.18 

 

Geomatikk AS skal påse at samfunnskritisk infrastruktur beskyttes, samt gjøre det forutsigbart og enkelt for entreprenører og andre å få gjennomført viktig arbeid. Geomatikk utfører sitt oppdrag i Norge på vegne av flere netteiere, deriblant Telenor. Telenor og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har sammen med Geomatikk den siste tiden arbeidet for å oppnå diverse prosessforbedringer etter sterkt ønske fra MEF. Dette skrivet oppsummerer i korte trekk hovedpunktene.

 

Feil i kartgrunnlag

MEF har påpekt at enkelte feil som blir rapportert inn, ikke fører til oppdatering av kartverk.

Geomatikk og Telenor har i Q1 samarbeidet om design av en app-løsning hvor entreprenører enkelt kan melde inn feil i kartverk slik at feil effektivt blir korrigert. Geomatikk og Telenor arbeider for å få løsning på plass med mål om at løsningen er i drift i løpet av Q3.

 

Bedre beredskapsløsning for graveskade

MEF har påpekt behov for bedre beredskap ved graveskader. Geomatikk og Telenor har i Q1 samarbeidet om design av en app-løsning for lettere å kunne melde inn skade samt forbedret løsning for prioritering. Geomatikk og Telenor arbeider for at løsningen er i drift i løpet av Q4

 

Påvisningsprosessen

Påvisning er en viktig tjeneste for å sikre liv og helse, i tillegg til å beskytte samfunnskritisk infrastruktur. MEF har pekt på behov for å komme raskt i gang med graving. Derfor vil Geomatikk nå se på muligheten for å tilby en ny tjeneste med å gi klarsignal for deler av arbeidsområdet i forkant av påvisning. Kartutdelingen og påvisning må videre koordineres med e-verkbransjen for å påse at det ikke utleveres kart uten påvisning der det kan være fare for liv og helse. Dialog med deler av e-verkbransjen er gjennomført, men en helhetlig enighet i e-verkbransjen må på plass før nye rutiner og vilkår kan lages. Bransjetreff med e-verkene er planlagt i Q2.

 

Prising

MEF har pekt på at det er utfordrende å forutsi pris for påvisning og kart for større arbeidsområder. Dette gjelder spesielt ved graveentreprenørers tilbudsbesvarelser. Geomatikk har laget løsning for prisforutsigbarhet. Dette ble implementert 01.03.18. Entreprenør kan melde inn forespørsel om pristilbud på www.gravemelding.no. Da vil de motta pristilbud innen en nærmere angitt dato. Dette vil øke forutsigbarheten for beregning av totalpris på kart og/eller påvisning. I løpet av juni vil Geomatikk foreta en evaluering av bruken av tjenesten med tanke på videre vilkår og videreføring av tjenesten.

 

Gyldighet på merking

Merking etter kabelpåvisning er gyldig i 30 dager (etablert bransjestandard). Geomatikk vil sammen med netteiere se på en løsning for å digitalisere merkingen i kartverk som vil føre til sikker merking med lenger varighet. Utstyr og metode er i test hos Geomatikk. Digitalisert merking vil være på plass for hele landet i løpet av 2018. Inntil ny metodikk er på plass gjelder dagens regler.

 

Droppkabel

I henhold til avtale med Telenor leverer Geomatikk ut kart over droppkabler gratis til grunneier som skal grave. Hvis grunneier som skal grave likevel ønsker påvisning av droppkabler, må det betales for dette.

 

Håndgraving

Telenor ønsker å legge til rette for effektiv og trygg graving, og ser behovet for noe endrede krav. Det formelle kravet til håndgraving er derfor under vurdering. Det vurderes om kravene kan åpne opp for at man bruker maskin så lenge det skjer under direkte påsyn og at infrastrukturen er påvist. Dialog med deler av e-verk bransjen er gjennomført, men en helhetlig enighet i e-verkbransje må på plass før nye rutiner og vilkår kan lages. Bransjetreff med e-verken er planlagt i Q2.

 

Kontaktpersoner i Geomatikk

Eldar Brænden
Viseadministrerende direktør
Tlf. 971 64 098
eldar.branden@geomatikk.no

 

Magne Kippervik
Salgs- og markedsdirektør
Tlf. 916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no