Koordinering av planer - KGrav

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser.

Kgrav laptop

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

  • Aktører som har eller planlegger ledninger eller annen infrastruktur i grunnen
  • Forvaltere av områder som det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider
  • Veieier/Veiholder (kommuner og Statens vegvesen)
  • Andre interessenter

I KGrav legges planer om graving inn for koordinering med andre aktører. Hensikten er å:

  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veigrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende

KGrav har en felles database for ledninger og annen infrastruktur i grunnen som autoriserte brukere har tilgang til.

Publikum har tilgang til informasjon om planene for graving gjennom publikumsportaler.


Tilgang til KGrav?

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen) og andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider.

KGrav Administrator netteier: Last ned bestillingsskjema
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)

Logg inn på KGRAV
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)


Registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav
Det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav. Geomatikk registrerer planer for øvrige aktører. Dette kan du gjøre ved å sende inn en bestilling via skjemaet her.