Bestillingsskjema for plan i KGrav - NordVest

Fyll ut skjema nedenfor og send inn. Skjemaet er for registrering av planer for de som ikke har tilgang til KGrav
(det er kun autoriserte netteiere og offentlige forvaltere som har tilgang til KGrav). Har du derimot tilgang til KGrav logger du inn her.

KGrav er tilgangsstyrt og brukes av infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter, Vegmyndighetene (kommunene og Statens vegvesen), andre offentlige forvaltere av områder det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider. Andre utbyggere kan også få krav om å levere plan for gravearbeider eller sende søknad om tillatelse til å legge infrastruktur i grunnen.

Geomatikk kan nå tilby å sende inn plan og følge opp planprosessen. Skjemaet under kan benyttes for slike planer i Bodø, Tromsø og Trondheim kommune.

Det er obligatorisk å laste opp vedlegg over planområdet. OBS: alle felter merket med stjerne* må fylles ut.

Følgende priser gjelder

  • Kr 4810,- ekskl. mva. for planer som krever koordinering. 

For mer informasjon, kontakt 91509146 eller kgrav.trondheim@geomatikk.no

Husk at registrering av planer i KGrav er et byggherreansvar.

Bestillingsskjema for plan i KGrav - NordVest

Saksbehandler

Planområde

Generell informasjon

I Trondheim må det velges en dato minst 4 uker frem i tid

Bestillers opplysninger

Velg gruppe du tilhører *

Ledningseier / Byggherre

Utførende graveentreprenør

Lednings- /kabel- /VA-anlegg /andre installasjoner

OBS: I beskrivelsesfeltet, oppgi type ledning - dimensjon og spenningsnivå, og annet teknisk utstyr. F.eks.: 2 stk TFXP 4x240 AL (ledning) 1 kV (spenningsnivå), 1 stk 160 mm rør over vei.

Detaljer

Fakturamottaker

Last opp fil over planområdet

Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 50MB
Trondheim Bydrift krever følgende vedlegg der det er relevant:

- Komplett tegningsett (arbeidstegninger)
- Reguleringsbestemmelser med kart
- Detaljregulering – sluttbehandling
- Teknisk plangodkjenning for både VA, veg og søppelsug, og evt. grønnstruktur
- IG – igangsettingstillatelse
- Arbeidsbeskrivelse
- Sanitærmelding